Praktické okienko

05.01.2020 16:19
19. Farár Farár je vlastným pastierom farnosti, ktorá mu je zverená., aby v nej vykonával učiacu, posväcujúcu a riadiacu úlohu pod vedením diecezného biskupa. Ľudia často všetkých kňazov volajú farár, čo nie je pravda – iba niektorí kňazi sú farári, iní sú kapláni, dekani, kanonici,...
15.12.2019 10:21
18. SVIATOSŤ ZMIERENIA. PRÍPRAVA Sviatosť zmierenia je moje osobné stretnutie s Kristom, kde mi kňaz službou Cirkvi odpúšťa hriechy. Má 5 častí- prvé tri: spytovanie svedomia, ľútosť a predsavzatie si robím ešte doma v tichu, kde ma nikto neruší. Spytovanie svedomia je najlepšie si...
20.10.2019 19:20
17. FARNOSŤ, DEKANÁT, DIECÉZA Farnosť je najmenšia bunka Cirkvi; väčšinou je územná, čiže rozkladá sa na území mesta alebo dediny. My sme farnosť s jednou obcou, ale  jedno mesto môže mať aj viac farností, napr. Prešov 4 , Košice 8 alebo jedna farnosť sa skladá z viacerých dedín...
30.09.2019 10:44
16. FARNOSŤ Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, ustanovené v partikulárnej Cirkvi (diecéze), o ktoré pastoračná starostlivosť je zverená farárovi ako vlastnému pastierovi pod autoritou diecézneho biskupa. Zákonne zriadená farnosť má na základe samotného práva právnu subjektivitu....
08.09.2019 11:00
15.  SVÄTÁ OMŠA (ZHRNUTIE) Pokrstený, starší ako 7 rokov je povinný zúčastniť sa v každú nedeľu a  prikázaný sviatok na sv. omši – platí to v samotný deň alebo v predvečer nedele a slávnosti od 15.00 hod. Sv. omša platí od prežehnania do požehnania – prídem neskôr...
01.09.2019 12:47
14.PRAKTICKÉ OKIENKO (ZHRNUTIE) Na pohreboch som si teraz všimol, ako je dobré, že máme praktické okienko, lebo vy na rozdiel od cudzích viete, že v dome nádeje si pri príchode nekľakáme, lebo tam nie je sviatosť oltárna, neprežehnávame sa pred zomrelým, atď. Preto je dobré, ak sa môžeme...
09.06.2019 10:25
13. SVÄTÁ OMŠA (úmysel) Kňaz môže slúžiť každú svätú omšu na nejaký dobrý úmysel, tak za živých aj mŕtvych. Každý má právo na jednej sv. omši na jeden úmysel – spojiť úmysly kňaz môže, iba so súhlasom napr. obidvoch darcov. Samozrejme, že ak súžia 2 alebo viacerí kňazi, tak každý slúži svoj úmysel...
02.06.2019 12:44
12. SVÄTÁ OMŠA (oblečenie) Každý kostol je priestor , ako žiadny iný – nevyrovná sa mu ani zámok ani múzeum ani prezidentský či kráľovský palác, lebo v kostole je prítomný živý Pán Ježiš. Svätá omša a každá bohoslužba je udalosť ako žiadna iná, lebo je to stretnutie so živým Pánom...
19.05.2019 10:24
11. SVÄTÁ OMŠA (prispôsobiť sa) Všimli ste si, že nie v každom kostole je počas liturgií všetko rovnako.                 Po 2. VK je veľa možností „ ad libitum, čiže podľa ľubovôle. Za liturgiu zodpovedá kňaz,...
12.05.2019 13:25
10. SVÄTÁ OMŠA (sv. prijímanie) Svätá omša je Baránkova hostina, pri ktorej nás Pán Ježiš pozýva: „ vezmite a jedzte...“, teda chce, aby sme boli účastní aj prijatia Jeho Tela a Krvi v Eucharistii. Máme sa nielen pozerať na Ježiša v Eucharistii, ale ho aj čím častejšie prijímať,...
1 | 2 >>