Oznamy o vysluhovaní sviatostí a svätenín

 

Sviatosť 1. svätého prijímania

 • Žiaci 3. ročníka ZŠ pristupujú k 1. sv. prijímaniu vo svojej farnosti, okrem veľmi vážnych dôvodov. Na prvé prijatie Eucharistie sa pripravujú školskou a farskou katechézou.
 • Školská katechéza prebieha v základnej škole na hodinách Náboženskej výchovy. Je potrebné, aby dieťa absolvovalo vyučovanie Náboženskej výchovy už od 1. roč. ZŠ. Zo stany rodičov sa očakáva záujem a aktívna pomoc dieťaťu pri plnení školských úloh v spolupráci s katechétkou - rehoľnou sestrou.
 • Miestom farskej katechézy je vlastná farnosť dieťaťa a prebieha pri sv. omšiach za účastí detí a mesačnými stretnutiami s deťmi a rodičmi.
 • Do prípravy detí k 1. sv. prijímaniu sú zapojení aj rodičia, preto sa požaduje ich účasť na týchto mesačných stretnutiach s rodičmi a deťmi. V šk. roku 2015/16 budú tieto stretnutia každú druhú nedeľu mesiaca a budú vyhlasované v nedeľných oznamoch. Základné informácie o príprave, niektoré špecifické požiadavky, vedomostné podmienky, termín 1. sv. prijímania a iné dôležité pripomienky budú rodičom zdôraznené na prvom stretnutí.
 • Jeden deň v týždni  podľa bohoslužobného programu je farská príprava na sv. omšiach za  účastí detí (tzv. rodinné sv. omše). Pri týchto sv. omšiach sa formuje u dieťaťa duch nábožnosti a poklony Eucharistickému Kristovi a tiež vzťah k spoločenstvu, formou primeranou jeho veku. Je potrebná pravidelná dochádzka na Rodinné sv. omše a potešujúca je aj účasť rodičov, resp. aspoň jedného rodiča dieťaťa.
 • Rodičia detí, ktoré neboli pokrstené v tunajšej farnosti, musia čo najskôr priniesť svedectvo o krste ich dieťaťa z farského úradu, kde bolo dieťa pokrstené.
 • Počas školských prázdnin sa príprava k 1. sv. prijímaniu nekoná.
 • Príprava dospelých k prijatiu eucharistie sa koná podľa všeobecných cirkevných noriem, ktoré sú schválené KBS a diecéznym ordinárom.

 

 

Sviatosť birmovania

            » Základné informácie, pravidlá prípravy a udeľovania, otázky «

Sviatosť zmierenia

 • Každý deň pred večernou sv. omšou, okrem nedieľ a sviatkov, v spovednej  miestnosti nášho kostola.
 • V bežný deň, pred rannými sv. omšami, na požiadanie v sakristii.                            
 • Prvopiatková sv. spoveď je aktuálne vyhlasovaná v nedeľných oznamoch.                            
 • Pred Vianocami a Veľkou nocou bude aktuálne vyhlásená v Bohoslužobných oznamoch.
 • Sv. spoveď chorých je na prvý piatok a pred Vianocami a Veľkou nocou aktuálne vyhlasovaná v oznamoch. Mimo to na požiadanie.                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Sviatosť krstu

 

 1. Príprava na sviatosť krstu (can. 851 CIC 83) je pred narodením dieťaťa, druhý piatok  v nepárnych mesiacoch. Krstná príprava je ohlasovaná v nedeľných oznamoch. 
 2. Krst príde nahlásiť jeden z rodičov dieťaťa do kancelárie farského úradu, aspoň týždeň vopred. Je potrebné doniesť rodný list dieťaťa. Ak rodičia prijali sv. manželstva v inej farnosti, aj cirkevný sobášny list.
 3. Je správne, aby rodičia, krstní rodičia a príbuzní prijali sviatosť zmierenia a aj duchovne sa pripravili na túto sviatosť.
 4. Cirkevný zákon (CIC 83 can. 874) určuje požiadavky, aby bol niekto krstným rodičom, okrem iného: zavŕšil 16 rok života; katolík; už prijal Eucharistiu; pobirmovaný; ak je zosobášený, žije v usporiadanom sviatostnom manželstve; žije život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať(praktizuje vieru); nepostihnutý žiadnym cirkevným trestom.

 

Sviatosť manželstva

Chcete uzavrieť sviatosť manželstva v našom farskom kostole?

AKO POSTUPOVAŤ ?

 1. Nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša, čím skôr alebo aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom. V prípade, že neskôr zmeníte jeho termín, alebo čas, resp. ho stornujete, okamžite túto zmenu oznámte na FÚ.
 2. Po nahlásení termínu dohodnúť sa (najlepšie po nedeľnej sv. omši) na spísaní cirkevnej zápisnice na FÚ.

      K tomu budete potrebovať tieto doklady:

 • Krstné listy obidvoch snúbencov (ak ste neboli pokrstení v našej farnosti). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého
  manželstva“.
 • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo
  o smrti predošlého manžela (manželky)“.

            Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa môže spísať sobášna zápisnica.

 1. Po spísaní cirkevnej sobášnej zápisnice treba vypísať  „Žiadosť o uzavretie manželstva“   na štátnej matrike v Širokom, kde je potrebné mať OP a rodné listy.
 • v prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste).
 1. Absolvovať prípravu na sv. manželstva - Škola života. V našej farnosti sú dva termíny „Školy života“ a to jarný a jesenný termín. Vyhlasujú sa v rámci farských oznamov. Odporúčam mladým párom, aby si urobili „Školu života“ vopred. Je to dobrá príprava do manželstva, ale má učiť pracovať na prehĺbení ich vzájomného vzťahu!!!

 

Pohreb

Je svätenina. K nahláseniu pohrebu na farskom úrade je vždy potrebný List o prehliadke zomrelého, ktorý vystaví lekár a potvrdí matrikár.

 

Psychicky chorí môžu prijímať sviatosti?

Psychicky chorí – či môžu ísť na sväté prijímanie a spoveď

 

K sviatosti zmierenia a svätému prijímaniu môže pristúpiť človek pri jasnom Životnom úsudku, ktorý je schopný rozlišovať dobro a zlo. Kňaz preto každého veriaceho s mentálnym postihnutím alebo psychickou poruchou posúdi individuálne

Vážená redakcia,
pracujem ako ošetrovateľ v zahraničí. V súvislosti s mojou prácou by som vás chcel poprosiť, aby ste objasnili – či a kedy možno podávať sväté prijímanie psychicky ťažko chorým ľuďom vrátane tých, čo sú v pokročilom štádiu demencie. Taktiež ma zaujíma, či a ako títo ľudia pristupujú k svätej spovedi. Ďakujem za odpoveď.
     VIKTOR, západné Slovensko

Milý Viktor,
vaša otázka sa týka psychicky ťažko chorých ľudí, ktorí sú doma alebo v nemocničnom či inom ošetrení. Môžu alebo nemôžu pristúpiť k svätej spovedi a svätému prijímaniu? Zjednodušene možno odpovedať, že pristúpiť k sviatosti pokánia a prijímať Eucharistiu majú (môžu) tí kresťania katolíci, ktorí vedia, „čo“ prijímajú, a splnia podmienky pre platné, dovolené a užitočné prijatie sviatostí ustanovené v Katechizme Katolíckej cirkvi (KKC) a v Kódexe kánonického práva (KKP).
O sviatosti zmierenia v KKC, článku 1422, sa píše, že tí, čo pristupujú k sviatosti zmierenia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážok spôsobených Bohu. Zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie. Z toho vyplýva, že k svätej spovedi, ale rovnako i k Eucharistii môže pristúpiť iba človek pri jasnom životnom úsudku, ktorý reálne ovláda svoju myseľ, rozum, vôľu, city a je schopný rozlišovať dobro a zlo. Pripomeňme si, že sviatosť je vonkajší znak, ktorý naznačuje a spôsobuje účinok sviatosti. Z duchovnej povahy sviatosti preto prijímajúci musí, nakoľko je to ľudsky možné, tento znak – milosť odpustenia hriechov a rovnako i prijatia Eucharistie s jej milosťou – vnímať, rozlišovať. Starobylá modlitba obsahuje slová: „Ó, presvätá hostina, v ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a prijímame záloh večnej spásy.“ Duchovné ovocie prijímanej sviatosti preto treba rozlíšiť aj v prípade ľudí zranených psychickou chorobou či demenciou.
V pastorálnej teológii sa učíme o človeku ako prijímateľovi sviatostí, ktorý sa pri ich prijímaní osobne stretáva s Bohom. Hovoríme o dispozícii človeka a čo sa od neho požaduje, aby vykonaný obrad bol božsko-ľudským stretnutím, v ktorom Boh udeľuje človekovi svoj dar. Cirkev učí, že na prijatie sviatostí s duchovným úžitkom je potrebný úmysel prijímateľa prijať sviatosť. K základným úmyslom patrí: vo sviatosti sa otvoriť Božej láske; chcieť byť „plný milostí“ ako Panna Mária; žiadať od Boha dar spásy, ktorú Boh teraz a konkrétne mne prostredníctvom sviatostí ponúka. Len tak je sviatostné stretnutie medzi Bohom a človekom z obidvoch strán osobné a osožné. Jestvujú sviatosti (krst, v niektorých prípadoch aj sviatosť pomazania chorých – v stave umelého spánku alebo bezvedomia), v ktorých Boh ide kvôli spáse človeka až za túto hranicu.
Ako teda určiť hranice psychického zranenia chorého človeka či stupeň demencie? Kedy a ako často možno vyslúžiť sviatosť zmierenia a podať Eucharistiu týmto ľuďom? Kňaz musí každého tohto človeka a celkovú situáciu posúdiť individuálne. Ak sa chorý viditeľne nevie orientovať v základných potrebách života (KKP hovorí o podmienke schopnosti rozoznávania – porov. kánon 913 §2; 989), v tom prípade sviatosti – okrem sviatosti pomazania chorých – takej osobe nevysluhujeme. Príbuzných chorého poučíme, že ide o časť života človeka za hranicou ľudských možností, ale vždy v možnostiach Boha, kde platia iné pravidlá. Kňaz i príbuzní by si však mali vyprosovať poznanie, aby dôsledne a objektívne zhodnotili schopnosť chorého rozoznať dobré konanie od zlého, poznať hriech (vzhľadom na sviatosť zmierenia) a rozoznať Kristovo telo od obyčajného pokrmu (vzhľadom na sviatosť Eucharistie).
Milý Viktor, vám i všetkým v podobných situáciách života pri opat­rovaní chorých vyprosujem dar Božej lásky, svetlo i silu Božieho Ducha.

JOZEF JARAB
Autor je kňaz so zameraním
na pastorálnu teológiu

© prevzaté z KN 2/2015 str. 14