Ladislav Širokay  († 1483)

sirokay.jpgŠiroké nie je obec, ktorá by sa mohla pýšiť slávnymi osobnosťami pochádzajúcimi z jej radov. Jednou z výnimiek je iste biskup Ladislav Širokay. O Širokayovcoch už bola reč, preto azda treba len pripomenúť, že sú jednou vetvou bohatej rodiny Abovcov zo Slanca. Biskup Ladislav je iste najväčšou osobnosťou ich rodu. Už spomínaná kanonická vizitácia o ňom píše: “Dôstojný pán Ladislav Širokay pomocný jágerský biskup Široké vlastnil, v ňom býval a tu aj zomrel, čo dosvedčuje aj jeho ešte dnes jestvujúci náhrobný kameň.” Čo teda o ňom vieme? S istotou, že bol jágerským pomocným biskupom. Sídelným biskupom bol v tom čase kardinál Gabriel Rangoni (1475-1486) pôvodom talian. Väčšinou sa zdržiaval v Ríme, po roku 1481 sa do Jágru nevrátil a aj zomrel v Ríme, preto diecézu spravoval Širokay. Okrem toho bol Širokay zároveň jágerským kanonikom a titulárnym správcom prepošstva v Myšli. Vieme tiež o ňom, že 25.októbra 1478 posvätil rozšírenú katedrálu sv. Martina na Spišskej Kapitule. Spišské prepošstvo patrilo do ostrihomského biskupstva, preto je čudné, že katedrálu svätil jágerský biskup. Vysvetlenie treba hľadať v úzkych stykoch aké udržiavali spišský prepošti s pánmi zo Širokého. Biskup Ladislav bol jedným z potomkov zemanskej rodiny zo Širokého. Nie je však isté, či je v Širokom aj pochovaný alebo jeho náhrobný epitaf tu doviezli neskôr. Pravdepodobnejší je druhý názor. Tento pamätník bol pôvodne vonku pred kostolom až pri obnove kostola v našom storočí ho umiestnili v interiéri kostola. V ľavom hornom rohu je poškodený. K poškodeniu došlo po bitke, ktorý sa odohrala medzi cisárskym vojskom a maďarskými honvédmi v roku 1849. Inteligencia zo Širokého podporovala a pomáhala cisárskemu vojsku. Keď sa však dopočuli, že bitku vyhrali maďarskí honvédi, z dediny ušli. Víťazi vstúpili do dediny a nahnevali sa, pretože ich nikto nevítal, ani nikto s nimi nevedel po maďarsky rozprávať, preto vyplienili dedinu. Svoj hnev si vyvŕšili na tejto umeleckej pamiatke, do ktorej strieľali.

 

(Informácie sú z práce Mgr. Petra Gazdu: História obce a farnosti Široké)