Ľudové misie V Širokom  -  2012

Na základe pozvania duchovného otca vdp. Miroslava Kyšeľu sa konali vo farnosti  Široké v dňoch 11. - 19. februára 2012 konali ľudové misie. Posledné misie boli v Širokom pred 66 rokmi a viedli ich taktiež pátri redemptoristi z Podolínca. Vedúcim misijného tímu bol páter ThLic.  Michal Zamkovský  spolu s pátrom Martinom Zanovitom a pátrom Martinom Mackom boli nástrojom Božej milosti.  Pri programe s deťmi (v miestnej ZŠ) a mládežou piesňami, evanjelizačnými klipmi a svojimi svedectvami misionárom pomohli pomocníci zo spoločenstva Rieka Života.

Program misií bol mimoriadne bohatý a všetky vekové kategórie veriacich si mali možnosť obohatiť svoj duchovný život, obnoviť vzťah k Bohu, zažiť Ježišovu  blízkosť a lásku. Na sv. omšiach zaznievali v rámci misijných kázní témy: hriech, obrátenie, spoveď, smrť a súd, cirkev, Ježiš – darca života, viera, o eucharistii, utrpenie, láska, modlitba, Panna Mária, kríž. V prvé dni „duchovných cvičení farnosti“  - ako nazval páter Michal ľudové misie - boli aj špeciálne stretnutia pre ženy, pre mužov i pre mládež. Detské sv. omše svojou atmosférou boli nadšenou oslavou Nebeského Otca.                                              

Veľmi dôležitou súčasťou ľudových misií bola aj sviatosť zmierenia. Pátri redemptoristi boli k dispozícii každý deň a veriaci prichádzali k sviatosti Božieho milosrdenstva v hojnom počte, niektorí aj po mnohých rokoch. Piatkový deň dopoludnia patril starým a chorým. Pri rannej sv. omši s misijnou kázňou prijali sviatosť pomazania chorých .  Tých, ktorí nemohli prísť do chrámu, navštívili pátri aj doma.        

K nezabudnuteľným zážitkom patril piatkový večer, keď si pri večernej sv. omši obnovili manželia manželské sľuby a po sv. omši spoločenstvo Rieka Života viedlo večer svedectiev a chvál. V sobotu večer pri novéne k Matke ustavičnej pomoci boli požehnané obrazy – ikony Panny Márie Pomocnice kresťanov , ružence a  ďalšie mariánske devocionálie. Na prehĺbenie duchovného života si mohli veriaci zakúpiť aj  náboženskú literatúru. V nedeľu popoludní na záver ľudových misií bol na priečelí kostola požehnaný nový misijný kríž a zároveň malé krížiky, ktoré budú veriacim pripomínať ľudové misie 2012.

„Boh hľadá každého bez rozdielu a nikto mu nie je ľahostajný“, týmito slovami pátra Michala začali ľudové misie a hlboko zasiahli do sŕdc veriacich, pretože každý deň na sv. omšiach a misijnom programe pre jednotlivé stavy, veriacich pribúdalo, nevynímajúc veriacich z okolitých obcí.  Duch Svätý, ktorého sme vzývali pri príprave na ľudové misie, si našiel cestu ku každému svojím spôsobom, a to aj cez službu a povzbudivé svedectvo pátrov redemptoristov.  Veríme, že sa cez tieto misie naplnili slová duchovného otca a pátrov misionárov, že to bol milostivý čas, keď sme my Širočania mohli urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu a pre svoju večnosť.                                               

Nech Pán Boh odmení všetkých, ktorí pomáhali či už pri modlitbovej príprave pred misiami alebo aj počas samotných misií: duchovnému otcovi, sestrám Sv. Františka, ktoré pôsobia v Širokom, dobrodincom, ktorí sa postarali o ubytovanie a stravu pre misionárov a všetkým ostatným, ktorí  akýmkoľvek spôsobom ukázali široké srdce počas dní ľudových misií.