V letných mesiacoch 2011 sa k nám do farnosti nasťahovali Školské sestry sv. Františka.

U nás  začali pôsobiť ako učiteľky. Ich charizma, je zakorenená v prežívaní evanjelia podľa tradície františkánskej kajúcnosti. Je to dôverné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce.

V duchu františkánskej chudoby, jednoduchosti a pokory v spoločnom živote sa venujú kresťanskej formácii a výchove pre celkový rozvoj človeka.

Z myšlienok  ich zakladateľov: „Ohnivá a sladká moc tvojej lásky, Pane, nech odvráti moje srdce od všetkých pozemských vecí, aby som zomrel láskou k tvojej láske, tak ako si ty zomrel z lásky k mojej láske" (svätý František z Assisi).

„Je to rozpoznaná múdrosť skúsenosti, že spojené sily dokážu viac, zvlášť keď sú zjednotené v Bohu, ktorého službe sa človek bezpodmienečne zasvätí pre dobro ľudstva - vzdaním sa vlastnej vôle, pozemských záujmov, odpútania sa od svetských vzťahov a postojov, ktoré tak často brzdia alebo aj zničia tie najušľachtilejšie podujatia" (Františka Antónia Lamplová).

krátky zostrih fotografií (YouTube)

------------------------------------------------------------------------------

Sestra Amabilis Bacharová –  0944 444 716, amabilis111@gmail.com

Sestra Consolata Hovancová - 0903 982 323,  consolatamaria@gmail.com

Sestra Dária - Mária Hovancová, dariaosf@gmail.com

www.skolskesestryosf.rehola.sk

------------------------------------------------------------------------------

Ponuka stretnutí počas školského roka 2014/2015

Ponuka stretnutí, ktoré zastrešujú: Rímskokatolícky farský úrad v Širokom, Mikuláš n. o. a sestry františkánky.

Kerygmatické stretnutia pre deti s názvom „ Škola princov a princezien.“

Deti  sa počas týchto stretnutí zoznamujú tvorivým spôsobom s pravdami našej viery.  Cieľom stretnutí je získať živý vzťah s Ježišom Kristom, ktorý zomrel z lásky k nám, daroval nám nový život.

Obsahom je Božia láska k nám. Božie slovo hovorí: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.“ (Jn 15, 13-14)

Kerygma (grécky: krik, kričať, vyhlasovať, ohlasovať, prehlasovať) je prvotné ohlasovanie radostnej zvesti Ježiša Krista.

S detskými stretnutiami  úzko súvisia stretnutia dievčat animátoriek. Cieľ stretnutia: prehĺbiť svoj vzťah s Bohom. 

Každý piatok je pre deti  otvorená herňa. Počas týchto stretnutí sa deti môžu zahrať spoločenské hry, kalčeto, lego. Vďaka bohatej fantázii, tvorivosti a šikovným rukám dokážu z lega zostrojiť  krásne stavby, dopravné prostriedky, hračky, stroje.

 

 

        

Príležitostné stretnutia : Tvorivé dielne, kolednícky  program  „Dobrá  novina.“

Pripravujeme: príležitostné stretnutia pre mládež a pre ženy .

Ponuka stretiek na šk. rok 2013/2014

Ponuka stretiek, ktoré zastrešujú: Rímskokatolícky farský úrad v Širokom, Mikuláš n. o. a sestry františkánky.

Na stretká sa môžete prihlásiť max. do 6. septembra 2013 u sestier františkánok, prihlášky nájdete aj v sakristii.

Viac informácií u sestier františkánok.

Ponuka „stretiek“ pre deti – 2013/2014

Biblické stretko

Detský spevácky zbor

Divadelno-dramatické stretko (s cieľom nácvikov na akadémie a duchovné programy)

Matematika veselo i vážne

Filmárik a Filmuška

Vyhradené pre I. stupeň ZŠ

Tvorivé dielne pre deti

Spoločenské hry (stolové hry, skupinové hry, lego...)

Ponuka „stretiek“  pre mládež – 2013/2014

Biblické stretko

Mládežnícky spevácky zbor

Divadelno-dramatické stretko (s cieľom nácvikov na akadémie a duchovné programy)

Vlajkovanie (tanec s vlajkami)

Scénické tance

Matematické rébusy a pokusy (doučovanie matematiky)

Tvorivé dielne pre mládež

Fotografické stretko

Písanie desiatimi (strojopis)

Tvorba video zostrihov, prezentácií a plagátov

Ži naplno (turistika, filmy, zábava, šport, tvorivosť)

Klub dobrovoľníkov

Doživotné sľuby sestry Pavlíny a Viktórie v Žiline

Dnes sa nám narodil Spasiteľ Kristus Pán...

Dňa 30.12. 2012 sme sa spolu s množstvom veriacich stretli pri vianočnej akadémii, ktorou nás sprevádzali dvaja veľmi milí anjeli. Ako sami povedali: "Poďme trochu viac nahliadnuť do hĺbky vianočného tajomstva." A vás pozývame nahliadnuť do príprav, priebehu a zákulisia.

fotogaléria: YouTube

9. 12. 2011

Koncert chvál sestry Elišky 

Kostol sv. Mikuláša v Širokom sa 9. decembra 2011 naplnil chválou vďaka sestre Eliške Bielkovej z Kongregácie školských sestier sv. Františka a jej kapele, ktorí nás vtiahli do modlitby prostredníctvom hlbokých piesní z CD Vzácna perla, ktorými nás povzbudili k prežívaniu hlbšieho vzťahu s Bohom. Na ďalší deň, vo vigíliu radostnej nedele, svojimi piesňami a modlitbami opäť duchovne obohatili farníkov vo Fričovciach.

Fotogaléria

fotogaléria: YouTube

1. 9. 2011 Deň detí v septembri

Vedeli ste, že aj v septembri môže byť „Deň detí“?

Vo farnosti Široké sme takýto detský deň prežili   1. 9. 2011

Nesení témou ‚Srdce vždy pripravené‘,  sme s radosťou vstúpili do nového školského roka. Program začal o ôsmej svätou omšou v kostole sv. Mikuláša v Širokom. Po sv. omši sme sa rozdelili do skupiniek a vydali sa na kilometrovú púť za dedinu ku chate Oáza. S animátorkami a deťmi sme prechádzali 7 stanovíšť, ktoré mali názvy podľa jednotlivých darov Ducha Svätého. Ani vo voľných chvíľkach nebola nuda vďaka našim animátorkám a ich kreativite. Po namáhavom výkone sme sa s radosťou pustili do opekania...

Ak chcete nahliadnuť viac do atmosféry tohto dňa, pozývame vás do fotogalérie.